Venteliste, optagelse & udmeldelse

 

Indskrivning på venteliste

 

Elever kan indskrives hele året på vores elektroniske venteliste. Der optages dog ikke nye elever i 9. klasse efter 5. september.

Pr. 18.5.2020 betales der 50 kr. ved opskrivning. Herefter vil man blive opkrævet 50 kr. i starten af hvert kalenderår, hvis man fortsat ønsker at stå på ventelisten. Vi udsender 1 gang om året en mail, hvori det fremgår, hvordan man skal forholde, hvis man fortsat er interesseret i at stå på ventelisten. Beløbene der indbetales i forbindelse med vores venteliste er administrationsgebyr, og vil ikke blive tilbagebetalt uanset om man trækker sit barn fra venetelisten eller tilbydes en plads eller ej.

Indskrivningen kan kun foretages, hvis følgende kriterier er opfyldt:

1. Barnet skal have folkeregisteradresse hos opskriveren, og opskriveren skal have fuld eller delt forældremyndighed.

2. Der skal benyttes Nem-id.

Der kan løbende foretages ændringer eller tilføjes kommentar vedr. barnet ved at logge på det nedenstående link og logge på med Nem-id.

Hvis du ikke længere ønsker at have dit barn skrevet op hos os bedes du kontakte os.

Indskrivning kan foretages her:

 

Optagelsesprocedure

 

Når vi har mulighed for at tilbyde jer en plads vil opskriveren blive kontaktet.

Der vil i forbindelse med optagelsesproceduren blive opkrævet et optagelsesgebyr på 2.000 kr. Beløbet er et engangsgebyr og tilbagebetales ikke ved senere afgang/udmeldelse af skolen.

Efter samtykke fra forældrene indhentes nødvendige oplysninger om eleven.

Der aftales og gennemføres individuel samtale og evt. prøvedage.

Herefter træffes der beslutning om eleven tilbydes en plads på friskolen.

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere underskriver friskolens samarbejdsaftale, hvis der er fælles forældremyndighed.

Ved optagelse på Slotsparkens Friskole er der en gensidig prøvetid på 4 uger. Der betales skolepenge i prøvetiden, som ikke refunderes, hvis eleven ikke fortsætter efter endt prøvetid.

Informationsmøder og optagelsessamtale til det kommendes års nulte klasse sker i september måned året før.

 

Generelle optagelseskrav

 

Optagelse foretages ud fra følgende principper:

  1. Børn der har fået tilbudt en plads i nulte og herefter ønskes skoleudsat, er sikret en plads i det efterfølgende skoleår.
  2. Herefter har ansattes børn og børnebørn fortrinsret.
  3. Herefter optages børn med søskende på skolen og kommer ind i den rækkefølge, de er opskrevet på ventelisten. 
  4. Herefter optager vi børn, der ikke har søskende på skolen i den rækkefølge, de er skrevet op, dog med hensyntagen til nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge.

Er eleven ikke blevet optaget, kan man ønske at beholde sin plads på ventelisten og eventuelt senere få en plads, hvis en familie flytter fra området, eller der af andre årsager kommer en ledig plads på årgangen.

Elever der har indbetalt optagelsesgebyret, men ikke tilbydes optagelse på skolen, vil naturligvis få tilbagebetalt det fulde beløb. Hvis eleven og forældrene selv beslutter ikke at benytte en tilbudt plads, vil optagelsesgebyret ikke blive tilbagebetalt.

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse fra familiens side skal ske skriftligt og med mindst 2 måneders varsel pr. d. 1. i måneden. Dette gælder både skole og fritidshjem. Hvis familien ønsker, at eleven stopper i løbet af de to måneders opsigelsesperiode, skal der fortsat betales for hele opsigelsesperioden.

Du finder udmeldelsesblanketten her: