FRISKOLENS FOKUSOMRÅDER

 

Tidlig sprogundervisning

 

Eleverne starter med engelsk fra 0. årgang og med 2. sprog (pt. tysk) fra 4. årgang.

Mange børn brænder for at lære at sige noget på et andet sprog end deres modermål. Denne naturlige lyst udnytter vi fra børnene starter på 0. årgang. Jo tidligere børn lærer fremmedsprog, des mere naturligt bliver deres forhold til sproget og udtalen senere. Derudover er det en god måde at lære børnene, at verden er stor og rummer mange sprog og kulturer.

Børn, der begynder på Slotsparkens Friskolen efter at sprogundervisningen er begyndt, kan indhente forspringet, men det kræver naturligvis, at børnene har stor lyst og får god hjælp af forældrene 

 

Medier & IT

 

Vi ønsker, at vores elever på Slotsparkens Friskole bliver rustet og kompetente i den digitale verden. Derfor er IT og medier en naturlig del af hverdagen og undervisningen, hvor lærerne anvender Gyldendals undervisnings-portaler, samt forskellige apps.

Eleverne fra 0. til 6. kl. får stillet en iPad til rådighed, mens at eleverne fra 7. til 9. udstyres med en MacBook

I de fleste lokaler er der opsat projektor, som anvendes til at dele oplæg, vise film og laves fremlæggelser.

 

Udeliv

 

Slotsparkens Friskole er velsignet med naturskønne omgivelser i form af dels Slotsparken som umiddelbar nabo og dels Nordskoven, der strækker sig hele vejen til Kulhuse.

Disse områder bruges, især i sommerhalvåret, flittigt i undervisningen, hvor eleverne bringes ud, for eksempelvis at undersøge særlige naturfænomener, at lave matematiske opmålinger, at finde ting der begynder med forskellig bogstaver, dyrke idræt, at gå ”walk and talk”, hvor man kun taler engelsk eller tysk eller bare tager sine bøger med ud og arbejder med dem under åben himmel.

Hver uge starter med at hele skolen efter morgensamlingen går en tur på en halv time rundt i Slotsparken inden skoledagen starter.

Under udeliv regner vi også vores mange ture til nær og fjern, hvor vi mange gange i løbet af året tager på museer, i teatret, i kirke og mange andre steder.

 

Bevægelse

 

Lærerne på Slotsparkens Friskole har fokus på, at eleverne er i bevægelse i løbet af skoledagen.

I undervisningen af især de yngste elever indgår der et større udvalg af lege med socialt - og fagligt - fokus, for at bringe eleverne i bevægelse. Derudover bliver eleverne også bragt i ro i løbet af dagen, hvor de enten får læst højt, selv sidder og læser eller ligger og hører rolig musik.

De ældste elever har ikke den samme naturlige impuls til at bringe sig i bevægelse, sammenholdt med, at deres øvrige skolefag ikke kan afse meget tid til andet end at prøve at nå de trinmål, der bliver pejlet efter i undervisningen. Derfor er ambitionsniveauet en anelse mindre og kommer mest til udtryk ved bla. en gang stikbold i salen, en vandretur i skoven eller en omgang rundbold i parken.

Herudover er vi også ambitiøse med vores idrætsundervisning, der for de ældste tager sigte på, at de skal kunne begå sig til afgangsprøven i faget.

Undervisningen for de mindre klassetrin understøtter også, at eleverne mestrer de trinmål, der er udstukket i faget idræt.

Vi ønsker ligeledes at skærpe vores idrætsprofil ved bla. at melde alle elever fra vores overbygning til Grevinde Danner løbet, der er et lokalt forankret motionsløb, som afvikles hvert forår. Idrætstimerne op til løbet bruges således til at træne løb og studere den tilhørende teori.

 

Entreprenørskab

 

Slotsparkens Friskole er i en proces, hvor vi i stigende grad tænker begrebet ”entreprenørskab” ind i både fagligheden og tværfagligheden i undervisningen.

I vores tilgang til begrebet benytter vi definitionen fra Fonden for Entreprenørskab (www.ffe-ye.dk), der lyder således: ”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art”.

Fonden for entreprenørskab publicerer undervisningsmaterialer til alle klassetrin, som vi benytter flittigt.

Friskolens medlemskab i Frederikssund Erhverv åbner for, at de større elever kan blive udfordret på deres entreprenante kompetencer bl.a. ved tilbud om virksomhedsbesøg, praktikpladser og skole/virksomhedssamarbejde, hvor eleverne kommer med løsningsforslag på konkrete problemstillinger for lokale virksomheder.