ANTIMOBBESTRATEGI PÅ SLOTSPARKENS FRISKOLE

Gældende fra: 1. oktober 2023 - Revideres d.: 1. oktober 2024 

 

Formål med en antimobbestrategi

Formålet med at udfærdige en antimobbestrategi på Slotsparkens Friskole er, at understøtte skabelsen og vedligeholdelsen af et indkluderende forpligtende fællesskab, der skaber rammen om et trygt miljø for alle på skolen.

 

Målsætninger for antimobbestrategien

Målsætning 1: At sikre en kultur, hvor alle har øje for andres trivsel (udvikle og styrke empati).

Målsætning 2: At give eleverne en forståelse for – og erkendelse af, at et fællesskab fungerer bedst, når alle bidrager til det og at dette samtidigt gør dette fællesskab til et vilkår der styrker alle der er en del af det.

Målsætning 3: At give eleverne en forståelse for – og erkendelse af, at accept af – og respekt for andres forskelligheder giver den enkelte bedre muligheder for at bidrage til fællesskabet med sin egen originalitet.

 

BEGREBER

Hvordan defineres hhv. mobning og digital mobning ?

Mobning defineres på Slotsparkens Friskole som; “en bevidst krænkende og grænseoverskridende adfærd eller handling af én eller flere personer rettet systematisk og gentagne gange mod én eller flere andre samme person (-er)”.

Digital mobning defineres på Slotsparkens Friskole som; “en bevidst krænkende og grænseoverskridende adfærd eller handling på et socialt medie eller direkte på SMS af én eller flere personer rettet (systematisk og gentagne gange) mod én eller flere andre samme person (-er)”.

 

FOREBYGGELSE

Hvad gøres for at forebygge mobning ?

Ledelsen sikrer at formålet med antimobbestrategien og de dertil hørende målsætninger er alle de pædagogiske medarbejderne bekendt, samt at de efterleves i praksis.

Ledelsen sigter, i sin ledelse af skolen, på, at skabe en trivsel i personalegruppen, så denne står som rollemodel for eleverne.

Ledelsen har en nærhed på daglig praksis, der gør det muligt at sparre med det pædagogiske personale om evt. tegn på mobning.

Det pædagogiske personale er i daglig praksis tæt på eleverne. “Der er aldrig langt til en voksen.”

Det pædagogiske personale har fokus på at styrke fællesskaberne, både de små og det der omfatter hele skolen. Dette gøres bla. ved at:

  • praktisere tydelig klasserumledelse, hvor alle elever føler sig set og hørt.
  • lave social træning fast skemalagt.
  • sætte små og store elever sammen
  • sætte eleverne sammen i frikvarterslege (“10’er venner”)  udarbejde regler for adfærd sammen med eleverne.
  • tage på ture med eleverne. 

Det pædagogiske personale støtter en positiv og respektfuld omgangsform eleverne imellem ved:

  • at lytte og tage dem alvorligt, når eleverne giver udtryk for sociale udfordringer på skolen.
  • i forbindelse med konflikter, at afholde samtaler eleverne imellem, hvor det sikres at alle bliver hørt og taget alvorligt.
  • at inddrage forældrene i at understøtte en positiv og respektfuld omgangsform eleverne imellem, ved at gøre forældrene opmærksomme på netop deres barns bidrag til dette.

Eleverne udviser accept af – og respekt for, at alle er forskellige.

Eleverne går til en voksen (forældre eller lærer) når de ikke trives i skolen.

Eleverne beder voksne om hjælp til at løse konflikter, inden de udvikler sig. Forældrene er opmærksomme på signaler på mistrivsel i skolen hos deres barn.

Forældrene henvender sig til skolen ved mistanke om mistrivsel på skolen.

Forældrene samarbejder loyalt med skolen om løsning af konflikter eleverne imellem på skolen.

 

Hvad gør I for at forebygge digital mobning?

 

Ledelsen skærper medarbejdernes fokus på denne risici, ved planlagte drøftelser på møder og tilbud om kurser.

Det pædagogiske personale har fokus på elevernes digitale adfærd og sørger for undervisningsforløb, der skærper elevernes opmærksomhed på hvad der er god hhv. dårlig opførsel på nettet.

Det pædagogiske personale er opmærksomme på signaler på, at grænserne for dårlig opførsel på nettet bliver overskredet.

Eleverne er opmærksomme på om de oplever, at deres grænser bliver overskredet af andre elever på nettet.

Eleverne henvender sig til en voksen (forældre eller lærer) hvis de oplever, at deres grænser bliver overskredet af andre elever på nettet.

Forældrene sætter sig i videst muligt omfang ind i hvilke sociale platforme deres børn benytter sig af og snakker med deres børn om hvad de oplever der.

Forældrene er opmærksomme på signaler på, om deres børn er involveret i digital mobning enten som mobber eller som offer.

 

INDGRIBEN OG GENOPRETTELSE

 

Hvordan gribes der ind, hvis der opleves mobning eller digital mobning?

Ledelsen drøfter tilfældet af (digital) mobning igennem med de relevante lærere og hvis det skønnes nødvendigt deltager ledelsen i det møde, der indkaldes til med mobberen/-ne og forældrene.

Det pædagogiske personale griber ind ved konstatering af (digital) mobning og får det stoppet. Efterfølgende snakker det pædagogiske personale med både mobberen/-ne og offeret/ ofrene og danner sig et overblik over tilfældet. Ledelsen orienteres og der indkaldes til møde med med mobberen/-ne og forældrene. På mødet laves der klare aftaler om ønsket ændret adfærd fra mobber-ens/-nes side samt om et opfølgningsmøde. Mobbeofferet/ -ofrene og forældrene orienteres om mødet og tilbydes at mødes til et møde, hvor mobberen/-ne kan beklage/ undskylde det skete. Hvem involveres, hvis der opleves digital mobning? Hvis der opleves digital mobning på Slotsparkens Friskole, vil det kunne vurderes hensigtsmæssigt, at indkalde fagfolk med erfaring i den slags (f.eks. SSP) som enten konsulenter i en konkret sag eller som oplægsholdere for en forsamling af lærere og/eller forældre.

 

VÆRDIREGELSÆT OG ANTIMOBBESTRATEGI:

 

OVERHOLDELSE OG FORANKRING

Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning og digital mobning?

Ledelsen på Slotsparkens Friskole iværksætter og understøtter tiltag, der sigter på at styrke kerneværdiregelsættet om et inkluderende forpligtende fællesskab, der omfatter både voksne og børn.

Hvordan sikrer I, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen ?

Antimobbestrategien på Slotsparkens Friskole gøres synlig for medarbejdere ved gennemgang på et personalemøde med passende mellemrum, dog mindst en gang om året. Forældrene præsenteres for antimobbestrategien på et årligt forældremøde, ligesom der gøres opmærksom på, at den kan læses på skolens hjemmeside. Det pædagogiske personale med tilknytning til de enkelte klassetrin gennemgår antimobbestrategien med eleverne og drøfter bla.; “forskellen på mobning og drilleri”og “det er ikke at sladre, at fortælle en voksen at man føler sig mobbet eller at man synes andre bliver det”.