ELEV PÅ SLOTSPARKENS FRISKOLE

HVORFOR SLOTSPARKENS FRISKOLE?

 

Som elev på Slotsparkens Friskole bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager hensyn til - og viser interesse for hinanden. Det gælder både for de store og de små elever og for de voksne.

Du vil blive en del af et mindre årgangshold på ca. 13 elever og sammen med dem vil du fra år til år skiftevis være på hold med dem der et klassetrin over og et klassetrin under. Det betyder, at du det ene år er blandt de yngste og året efter blandt de ældste elever på holdet.

Du vil møde nogle dygtige lærere, der er optagede af, hvordan de bedst kan lære dig de ting, der er vigtige at have lært, når man er færdig med grundskolen. Det snakker de meget med hinanden om hvordan de gør det bedst muligt og hvordan de sørger for, at alle elever trives på skolen.

Du vil opleve, at undervisningen nogen gange er træning af noget nyt du har lært i et skolefag og som skal øves en masse gange og andre gange er udforskning af forskellige løsninger på et problem der findes i et skolefag.

 

Du vil få stillet en iPad (Indskoling og mellemtrin) eller en MacBook (Udskolingen) til rådighed, da vi benytter os af forskellige undervisningsplatforme og apps i undervisningen.

Du er altid velkommen til at besøge os,  for at se skolen og mærke atmosfæren. Kontakt os i forvejen, for at aftale en tid - Så er vi sikre på, at vi har god tid til at vise dig rundt.

 

ELEVKULTUR PÅ SPFS

 

Siden starten i 2012 har lærerne arbejdet målrettet på at skabe en elevkultur, der ligeledes underbygger et inkluderende forpligtende fællesskab.

Dette var især vigtigt at lægge kræfter i de første år, da eleverne kom med meget forskellige skolebaggrunde og dermed med forskellige tilgange til det at gå i skole. Det var i denne proces, at skolens forventninger til eleverne blev udformet. De kom til at lyde således:

På Slotparkens Friskole forventes det, at eleverne :

 • retter sig efter de voksnes anvisninger.
 • møder i skole og til undervisning til tiden.
 • deltager i alle fælles-aktiviteter på lige fod med alle andre.
 • følger retningslinjerne for adfærd på skolen.
 • udviser interesse for undervisningen.
 • tager ansvar for, at få udbytte af undervisningen.
 • tager hensyn til alle andre på skolen.
 • bidrager aktivt til fællesskabet.

Disse forventninger imødekommes i stadig større grad af eleverne, hvilket giver sig udtryk i en en elevkultur, der tegner sig mere tydeligt.

ELEVERNES FREMMØDE

 

På Slotsparkens Friskole bliver eleverne hver morgen krydset af i en protokol af den lærer, der står for undervisningen i første modul.

Det forventes, at eleverne møder hver dag til undervisning, med mindre, at de er fritaget ved lovligt fravær, som er:

 • Sygdom
 • Tandlæge-besøg
 • Læge-besøg
 • Fravær der er aftalt med skolen på forhånd. Har en elev behov for at være fraværende fra skole i mere end to dage, skal dette godkendes af skollederen.

Alt andet fravær registreres som ulovlig fravær.

Herudover forventes det, at forældrene giver skolen besked, hvis der er behov for at deres barn møder senere eller holder tidligere fri.

Hvis skolen vurderer, at en elev har har forholdsmæssigt højt fravær over en periode, kontaktes hjemmet med henblik på at igangsætte tiltag for at rette op på fremmødet.

Der afholdes møde med deltagelse af elevens forældre, elevens primære lærere og skolelederen, hvor der indgåes aftaler om forandringstiltag., der underskrives.

Rettes der, efter en aftalt periode, ikke op på fremmødet vil forældrene modtage en skriftlig advarsel og hvis der efter yderligere 14 dage stadig ikke er konstateret de nødvendige ændringer i fremmødet , vil forældrene modtage en begrundet skriftlig opsigelse af samarbejdet.

Slotsparkens Friskole henholder sig i øvrigt til Friskoleforeningens retningslinjer vedr. fravær, som anfører:

Udvidet underretningspligt ved  fravær
I år 2013 kom den udvidede underretningspligt. Reglen er møntet på de tilfælde, hvor det må antages, at et bekymrende ulovligt skolefravær kan indikere, at der er vanskeligheder i barnets eller den unges forhold. Ulovligt skolefravær betegner de tilfælde, hvor eleven har mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget lange fraværsperioder, som ikke skyldes f.eks. sygdom eller ekstraordinær frihed med skolelederens tilladelse.